معماری
خانه / سایر رشته های علوم انسانی

سایر رشته های علوم انسانی

ستاره های نوترونی

ستاره های نوترونی مقدمه شناخت ستاره نوترونی………………………………………………………………………. 3 تحقیقات انجام یافته……………………………………………………………………………………… 4 ستارگان کم جرم و پر جرم…………………………………………………………………………. 9 ستاره های نوترونی……………………………………………………………………………………. 11 ستاره نوترونی در محل فرض سیاهچاله……………………………………………………… 13 وقوع ستاره لرزه بی نهایت عظیم کهکشان راه شیری……………………………………….. جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی- روش شناسی اقتصاد اسلامی کد درس: 1221177

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی- روش شناسی اقتصاد اسلامی کد درس: 1221177 نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی روش شناسی اقتصاد اسلامی کد درس: 1221177   شامل 1 نمونه سوال بدون جواب نیمسال اول 91-90 جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی- اقتصاد سنجی میانه کد درس: 1221174

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی- اقتصاد سنجی میانه کد درس: 1221174 نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی اقتصاد سنجی میانه کد درس: 1221174   شامل 4 نمونه سوال  بدون جواب از نیمسال اول 91-90 تا نیمسال دوم 94-93 جهت جستجوی بهتر از کد …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد انرژی- اقتصاد منابع طبیعی کد درس: 1221140-1221226

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد انرژی- اقتصاد منابع طبیعی کد درس: 1221140-1221226 نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد انرژی اقتصاد منابع طبیعی کد درس: 1221140-1221226   شامل 1 نمونه سوال با جواب تستی نیمسال دوم 94-95 جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید. …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد انرژی- اقتصاد کلان پیشرفته کد درس: 1221131-1221225-1221229

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد انرژی- اقتصاد کلان پیشرفته کد درس: 1221131-1221225-1221229 نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد انرژی اقتصاد کلان پیشرفته کد درس: 1221131-1221225-1221229   شامل 3 نمونه سوال با جواب تستی از نیمسال اول 94-95تا تابستان 95 جهت جستجوی بهتر از …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصادانرژی- اقتصاد خرد پیشرفته کد درس: 1221126-1221228-1221238

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصادانرژی- اقتصاد خرد پیشرفته کد درس: 1221126-1221228-1221238 نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد انرژی اقتصاد خرد پیشرفته کد درس: 1221126-1221228-1221238   شامل 1 نمونه سوال با جواب تستی تابستان 95 جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید. توجه: ممکن است …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی- نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه کد درس: 1221173

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی- نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه کد درس: 1221173 نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه کد درس: 1221173   شامل 3 نمونه سوال بدون جواب از نیمسال اول 91-90 تا …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی- نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه کد درس: 1221175

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی- نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه کد درس: 1221175 نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه کد درس: 1221175   شامل 2 نمونه سوال به همراه یک پاسخنامه تشریحی نیمسال دوم 94-93 …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی- نظام پولی و مالی اسلامی کد درس: 1221182

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی- نظام پولی و مالی اسلامی کد درس: 1221182 نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی نظام پولی و مالی اسلامی کد درس: 1221182   شامل 1 نمونه سوال بدون جواب  نیمسال اول 94-93 جهت جستجوی بهتر از کد …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان- اصول و نظریه های آموزش زبان خارجی کد درس: 1212282

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان- اصول و نظریه های آموزش زبان خارجی کد درس: 1212282 نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان اصول و نظریه های آموزش زبان خارجی کد درس: 1212282   شامل …

ادامه مطلب...